Prime PV

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Prime PV P.S.A.

Prime PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokłada wszelkich niezbędnych starań w celu poszanowania Państwa prawa do prywatności oraz ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poniższe informacje, które Państwu przekazujemy pomogą rozwiązać wszelkie istotne kwestie dotyczące ochrony prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do Państwa danych osobowych jako użytkowników serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem www.primepv.pl (dalej „Serwis”), a także innych osób wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO.

Kim jest administrator Państwa danych osobowych?

Głównym administratorem Państwa danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Serwisu jest Prime PV P.S.A., z siedzibą w (80-868) Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 163, NIP: 5833421165, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000884658

Prime PV P.S.A. wraz z Prime PV Construction sp. z o.o. z siedzibą w (80-868) Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 163, NIP: 5833423023, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001015786 są współadministratorami Państwa danych osobowych.

Co wiąże się ze współadministrowaniem danymi?

Prime PV P.S.A. oraz Prime PV Construction sp. z o.o. wspólnie wyznaczają cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach współpracy biznesowej.

Współadministratorzy uzgodnili, że Prime PV P.S.A. będzie odpowiedzialne za przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych przez współadministratorów w ramach realizacji wspólnych celów.

Prime PV P.S.A. będzie pełnić rolę Lidera wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, co oznacza, iż Prime PV P.S.A. wypełnia wobec Państwa wszelkie obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. W celu realizacji praw wynikających z RODO, które zostały opisane poniżej rekomendujemy zwrócenie się ze stosownym wnioskiem do Prime PV P.S.A. Jeżeli skontaktują się Państwo z Prime PV Construction sp. z o.o. to żądanie zostanie przekazane do Prime PV P.S.A.

Można się z nami skontaktować:
Wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@primepv.pl
Wysyłając list na adres: ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej w zakładce kontakt.

Preferowanym sposobem kontaktowania się z nami w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest poczta e-mail.

W celu poprawnego zidentyfikowania prosimy, aby za każdym razem podali Państwo swoje imię, nazwisko, numer telefonu, a jeżeli są Państwo uprawnieni do reprezentacji, także nazwę podmiotu, w imieniu którego Państwo występowali lub występują. W razie wątpliwości związanych z identyfikacją możemy poprosić Państwa o podanie dodatkowych danych lub informacji.

Źródło i zakres przetwarzanych danych

Zbieramy Państwa dane osobowe, które zostały nam przekazane za pośrednictwem Serwisu.

W ramach danych osobowych, które zostały nam przekazane możemy przetwarzać przede wszystkim: imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu lub nazwę firmy lub podmiotu, który Państwo reprezentują.

Prosimy o nieprzesyłanie danych osobowych w szerszym zakresie, niż jest to konieczne do przeprowadzenia danej sprawy lub odpowiedzi na udzielone zapytanie. Zastrzegamy sobie prawo do niezwłocznego usuwania takich danych, nawet bez wcześniejszego kontaktowania się z Państwem.

Administrator danych umożliwił przekazywanie danych kontaktowych oraz dotyczących dzierżawy gruntów za pośrednictwem formularza kontaktowego. Przesyłając formularz kontaktowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu. Państwa dane przekazane w ten sposób posłużą do opracowania spersonalizowanej oferty dzierżawy gruntu.

Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

– na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
Zgoda jest niezbędna m.in. w celu umożliwienia nam wysyłania do Państwa oferty.
– do podjęcia na Państwa życzenie działań związanych z możliwością zawarcia z Państwem w przyszłości umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
W razie zapytania dotyczącego konkretnej sprawy przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi i zawarcia w przyszłości umowy.
– w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu kontaktu z Państwem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
Możemy kontaktować się z Państwem w celu udzielenia informacji o sposobie postępowania w danej sprawie lub rozpatrzenia reklamacji.
– w celu realizacji naszych wewnętrznych celów administracyjnych, w tym statystyki wewnętrznej, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Prowadzimy wewnętrzne statystyki w celu optymalizacji procesu obsługi Klienta.
– w celu archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Przechowujemy i zabezpieczamy dane osobowe na potrzeby ewentualnych przyszłych postępowań podatkowych lub cywilnych.
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Przechowujemy i zabezpieczamy dane osobowe co najmniej do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z przepisów prawa cywilnego.

Zgoda

Zwracamy uwagę, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług naszego Serwisu.

W przypadku osób, które nie ukończyły 16. roku życia zgoda powinna zostać udzielona lub potwierdzona przez rodzica lub opiekuna.

Automatyzacja przetwarzania

Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Kategorie odbiorców danych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz w ograniczonym zakresie podmiotom, z którymi stale współpracujemy, takimi jak dostawcy systemów teleinformatycznych, firmy zajmujące się hostingiem stron internetowych, kancelarie prawne, czy firmy kurierskie dostarczające Państwu przesyłki.

Dołożymy wszelkich starań, aby zakres przekazywanych informacji był zawsze niezbędny i adekwatny do realizacji założonych celów.

Transfer danych

Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres przechowywania danych

Przechowujemy Państwa dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących przepisach prawa, ale nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z naszych lub Państwa prawnie uzasadnionych interesów, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. Dane związane z wystawioną fakturą przetwarzane będą przez nas do czasu upływu terminu zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia możliwych roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w konkretnych celach, np. wskazanych działań marketingowych, Państwa dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

Prawa, które Państwu przysługują

Przepisy RODO pozwalają na efektywne zarządzanie swoimi danymi osobowymi, w związku z powyższym, mogą Państwo:

Zrealizować swoje prawo do sprzeciwu, czyli otrzymywać informacje o udzielonych dla nas zgodach, a także cofnąć niektóre z nich.

Zrealizować swoje prawo do poprawnej informacji (prawo dostępu do danych oraz prawo do sprostowania danych), czyli w łatwy i przejrzysty sposób zmieniać swoje adresy lub swoje dane osobowe.

Zrealizować swoje prawo do bycia zapomnianym, czyli po prostu usunąć swoje dane.

Zrealizować swoje prawo do bycia informowanym, poprzez możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami o przetwarzaniu przez nas danych osobowych.

Zrealizować swoje prawo do bycia powiadomionym, gdyby w naszym systemie zdarzyło się wypłynięcie danych, powinni Państwo zostać powiadomieni w ciągu 72 godzin.

Zrealizować swoje prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli chcą Państwo, abyśmy zaprzestali przetwarzania danych osobowych powiązanych z Państwa kontem.

Rekomendowanym i najszybszym sposobem wykonywania Państwa praw jest skorzystanie z poczty e-mail pod wskazany przez współadministratorów adres. Niemniej, dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować Państwa wnioski, które wpłyną w każdej innej formie, w tym w formie papierowej.

W przypadku złożenia wniosku w innej formie zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji Państwa tożsamości. Brak skutecznego zweryfikowania Państwa tożsamości z powodów, za których powstanie ponoszą Państwo odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez nas złożonego wniosku, o czym zostaną Państwo poinformowani w sposób niezwłoczny.

Złożenie wniosku w innej formie niż poczta e-mail może przedłużyć czas udzielenia odpowiedzi do 30 dni. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych, tj. wymagających po naszej stronie dużego nakładu pracy powyższy termin może ulec przedłużeniu do dwóch miesięcy, o czym zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

Prawo do skargi

W uzasadnionych przypadkach mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe postanowienia

Zbieramy i przechowujemy Państwa dane osobowe z zachowaniem należytej staranności. W przypadku danych przetwarzanych w formie elektronicznej będą one przechowywane na zabezpieczonych hasłami serwerach oraz w systemach informatycznych dzierżawionych przez nas od firm hostingowych i w oparciu o odrębne umowy (tzw. umowy powierzenia przetwarzania danych). W przypadku danych przetwarzanych w formie papierowej, będą przechowywane w zamkniętych szafach, w pomieszczeniach zabezpieczonych dodatkowym zamknięciem na klucz dostępu oraz systemem alarmowym.

Pliki cookies i logi systemowe

Informujemy, że z momentem, gdy połączą się Państwo z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju Państwa urządzenia końcowego, z którego łączą się Państwo z Serwisem. Informujemy, że będziemy przetwarzać, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju Państwa urządzenia końcowego, a także czasu Państwa połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące Państwa aktywności. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

Wykorzystujemy pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do Państwa urządzenia, identyfikujące Państwa w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Państwa z Serwisem. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie Państwa sesji; dostosowanie Serwisu do Państwa potrzeb; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

Mogą Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może wymagać aktualizacji co pewien czas, np. z powodu wprowadzenia nowych usług lub zmiany używanej technologii. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Zmiany zostaną opublikowane na www.primepv.pl

Ostatnia aktualizacja Polityki: 08.09.2021 r.